fotovoltaïsche panelen - vluchtfoto

Een federale voortrekkersrol

Als vastgoedbeheerder van de Federale Staat speelt de Regie der Gebouwen een voortrekkersrol op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.

Ze doet er alles aan om het energieverbruik van de overheidsgebouwen terug te dringen:

 • Ze geeft de voorkeur aan hoogrendementsinstallaties (condensatieketels, energierecupererende installaties) en aan alternatieve of weinig vervuilende energiebronnen (warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, zonnepanelen en zonneboilers ...).
 • Ze houdt rekening met de aspecten van energieverbruik en duurzaamheid bij haar vastgoedhandelingen (leasing, aankopen, publiek-private partnerschappen, overheidsopdrachten met criteria rond duurzaamheid en energieverbruik),...
 • Ze optimaliseert haar vastgoedportefeuille en streeft naar een vermindering en rationalisering van de bezette oppervlaktes.
 • Ze zet de nodige middelen en instrumenten in om de doelstellingen rond decarbonisatie te bereiken:
  • Op het vlak van kadastrering beschikt de Regie der Gebouwen immers over de verbruiksgegevens voor aardgas en elektriciteit van bijna alle gebouwen die ze beheert, maar nog niet voor stookolie. Om hieraan tegemoet te komen, werkt ze aan de plaatsing van geconnecteerde
  • stookoliemeters. Het EPB-certificaat “overheidsgebouwen” geeft de werkelijke energieprestaties van de gebouwen weer, maar laat ook toe om een nauwkeuriger kadaster op te maken en gegevens te bekomen zoals de verwarmde oppervlakte of de productie van hernieuwbare energie. Hoewel het een verplichting van de bezetter is, stelt de Regie der Gebouwen sinds 2021 raamovereenkomsten ter beschikking van haar klanten om hieraan te beantwoorden.

Ontdek enkele duurzame voorbeelden

Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

Het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voorziet dat de overheidsgebouwen van de Federale Staat tussen 2021 en 2030 jaarlijks minstens 1% primaire energie besparen en een CO2-vermindering van minstens 40% ten opzichte van 2015 verwezenlijken. 

Om dit te bereiken, heeft de Regie der Gebouwen een concreet en ambitieus actieplan opgesteld, dat volgende doelstellingen omvat:

 • de vermindering van de bezette oppervlakten;
 • de renovatie van de oppervlakten met verbetering van de energieprestaties;
 • de installatie van fotovoltaïsche panelen;
 • de modernisering van de verlichtingstoestellen;
 • de bouw van nieuwe gevangenissen.

Lees meer

Energieaudit

In mei 2023 heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht gegund voor het uitvoeren van energieaudits van federale gebouwen die worden beheerd door de Regie der Gebouwen.

Het doel is om de prioritaire acties te bepalen en te becijferen om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren en zo snel mogelijk de doelstellingen te behalen die bepaald zijn in het kader van het NEKP.

Dit project zal in twee fasen worden uitgevoerd, gespreid over 8 jaar. 

In een eerste fase krijgt de eerste helft van het vastgoedpark (ongeveer 440 complexen) een audit.

In een tweede fase komt het tweede deel van het vastgoedpark aan bod, waarbij rekening zal gehouden worden met de lessons learned van de vorige audits.

De eerste audits zijn eind 2023 opgestart.

Energielevering: aankoopcentrale

Sinds 2013 gebruikt de Regie der Gebouwen groene stroom en aardgas voor alle gebouwen die ze beheert.

Op 26 mei 2023 keurde de Ministerraad de verlenging van het huidige contract met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) tot 2025 goed.

Meer informatie

Biodiversiteit

De vergroening van haar vastgoedportefeuille en het beperken van de impact op het milieu van de gebouwen die ze beheert, maken dus integraal deel uit van de doelstellingen van de Regie der Gebouwen.

Ze doet dit door bij elk project waar dit mogelijk is, verschillende aspecten toe te passen om de biodiversiteit te bevorderen, zoals:

 • de inrichting van groendaken en -gevels, zoals voor: ;
 • moestuinen, boomgaarden, bloemenweiden,... aan te planten;
 • de buitenomgevingen zo ecologisch mogelijk in te richten.

Meer informatie

Rapportering

De Regie der Gebouwen rapporteert elk jaar over de evolutie van het energieverbruik van de federale overheidsgebouwen en over het kadaster van de gebouwen die bij de Europese richtlijn 2012/27/EU art. 5 betrokken zijn.

Meer informatie over de rapportering