Strategisch comité

De ministerraad  van 8 september 2016 keurde  de benoeming goed van de voorzitter en de externe experten van het strategisch comité van de Regie der Gebouwen. Dat strategisch comité organiseert het permanent en gestructureerd overleg tussen de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdiensten.

Samenstelling van het strategisch comité

Het strategisch comité bestaat uit tien leden. 

De ministerraad benoemde Bert De Smedt-Jans als voorzitter en Alexander Steyns, Bernard De Lantsheer en Emmanuel Robben als externe experten voor een periode van drie jaar. Die periode kan éénmaal met drie jaar verlengd worden.

Verder bestaat het strategisch comité uit:

- Fons Boon (Voorzitter van de FOD Personeel en Organisatie),
- Isabelle Mazzara (Voorzitter van de FOD Binnenlandse Zaken) (plaatsvervanger van Hans D'Hondt, FOD Financiën)
- Julien Van Geertsom (Voorzitter van de POD Maatschappelijke integratie) (plaatsvervanger van Jean-Paul Janssens, FOD Justitie)
- Xavier De Cuyper (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG))
- Laurent Vrijdaghs (Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen)
- Gert Jansens (Directeur-generaal Operationele diensten van de Regie der Gebouwen)

Rol van het strategisch comité

 Het strategisch comité geeft gemotiveerd advies aan de voogdijminister over:

- de ontwikkeling van de beheersovereenkomst van de Regie der Gebouwen
- de vastgoedstrategie
- de voorstellen van masterplannen
- de coherentie van de operationele plannen met de vastgoedstrategie
- de masterplannen en de doelstellingen van de regering en de voogdijminister

Op vraag van de voogdijminister of op eigen initiatief geeft het strategisch comité ook advies over alles wat betrekking heeft op de huisvesting van de federale overheidsdiensten en het beheer van het patrimonium.