Document 904 ( = Basisteksten voor bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking)

De teksten in verband met de structuur (funderingen, dragend metselwerk, beton, staal, hout) worden up-to-date gehouden, maar de andere hoofdstukken zijn sinds 2008 niet meer bijgewerkt.

Document 904 is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij het CTI-secretariaat: CTI.ADM@buildingsagency.be.

Deze teksten kunnen vrij worden gebruikt; de volledige verantwoordelijkheid omtrent dit gebruik ligt bij de eindgebruiker.

1. Deze teksten worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid wordt geen garantie gegeven. De informatie wordt verstrekt zoals die bij de Regie der Gebouwen beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Ze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

2. De inhoud van de teksten (met inbegrip van de links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Opmerkingen en/of voorstellen tot aanvullingen aangaande de inhoud zullen steeds met belangstelling aanvaard worden.

3. De Regie der Gebouwen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze teksten, met inbegrip van (niet exhaustief opgesomd) alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Het document 904 is geen typebestek noch een verwijzingsbestek: enkel ernaar verwijzen kan dus niet, de teksten moeten overgenomen worden in het bestek waarvoor het bestemd is.