Brussel
De Regie der Gebouwen heeft een studieteam aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de totale renovatie en restauratie van het interieur van het Brusselse Justitiepaleis. Het studieteam, dat op 5 juni 2023 van start gaat met deze opdracht, zal de huidige staat van het gebouw analyseren en voorstellen uitwerken voor de aanpak van de toekomstige werken.

Het Justitiepaleis als centraal gebouw van justitie in Brussel

Het gehele interieur van het Justitiepaleis zal in de toekomst gerestaureerd, gerenoveerd en heringericht worden. Deze werken kaderen in de visienota die werd goedgekeurd door de federale ministerraad op 9 december 2016 en onder andere bepaalt dat de ganse correctionele keten in het Justitiepaleis zal blijven en dat het opnieuw zal fungeren als het centraal gebouw van justitie in Brussel. 

De bedoeling is om het oorspronkelijke uitzicht van het Justitiepaleis, dat beschermd is als monument, in ere te herstellen en het gebouw tegelijkertijd aan te passen aan de noden van een moderne justitie en de hedendaagse vereisten rond duurzaamheid en technieken.

Haalbaarheidsstudie als basis voor de toekomstige restauratie- en renovatiestudie

Om deze zeer omvangrijke restauratie en renovatie voor te bereiden, wordt nu een voorafgaande haalbaarheidsstudie gelanceerd. Deze studie zal toelaten om een zicht te krijgen op de algemene toestand van het gebouw. De studie is vooral gericht op de technische aspecten en zal onder andere de stedenbouwkundige, historische en erfgoedkundige aspecten analyseren, maar ook het materiaalgebruik, de stabiliteit, de (brand)veiligheid, de riolering, de technische installaties,...

De haalbaarheidsstudie zal op basis hiervan de uitdagingen en prioriteiten bepalen voor de latere restauratie en renovatie van het interieur. Ze zal concrete opties uitwerken voor de aanpak ervan en deze met elkaar vergelijken qua kosten en haalbaarheid. Dit zal de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie helpen bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes bij het toekomstige renovatie- en restauratieproject. 

Planning van het project

De haalbaarheidsstudie zal ten laatste in het najaar van 2024 afgerond zijn.  

In een volgende fase zullen de behoeften van de verschillende gebruikers van het Justitiepaleis in kaart gebracht worden, waarna een overheidsopdracht kan gelanceerd worden voor de eigenlijke restauratie- en renovatiestudie.

De werken zelf zullen in verschillende fases uitgevoerd worden omdat het Justitiepaleis steeds operationeel moet blijven. 

Van zodra de haalbaarheidsstudie is afgerond, zal er meer zicht zijn op de kostprijs en de planning voor de restauratie en renovatie van het interieur.

Restauratie en renovatie buitenkant Justitiepaleis

Tegelijkertijd loopt ook fase 1 van het project voor de restauratie en renovatie van de gevels van het Justitiepaleis. 

Deze zomer zal de Regie der Gebouwen een firma aanstellen voor de restauratie en renovatie van de voorgevel (kant Poelaertplein). 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruikers: FOD Justitie en Federale Politie
Studieteam haalbaarheidsstudie: A229 – Atelier d'architecture CAZ (onderaannemers: Ney & Partners, GEI, DMAP)
Totale kostprijs haalbaarheidsstudie: 1,2 miljoen euro, inclusief btw