Brussel
De Regie der Gebouwen stelt momenteel een globale bouwhistorische studie op van het justitiepaleis te Brussel. Over bepaalde gedeelten van het gerechtsgebouw bestaan reeds studies, maar een globale studie ontbreekt.
In deze globale studie worden zo’n 800 tal originele bouwplannen geïntegreerd die een periode bestrijken van 1862 tot circa 1950. Het grootste gedeelte van de plannen stamt uit de periode tussen 1868 en 1883, de periode waarin het justitiepaleis werd opgericht. Van één schetsontwerp kan men zeker zijn dat het getekend werd door Joseph Poelaert zelf, de architect van het justitiepalais. Het is een ontwerp van een deel van de trap die leidt naar de Miniemenstraat.

De plannen geven een precies inzicht in de technische uitwerking van het gebouw en de chronologie van de werken.

De bouwhistorische studie zal eind 2010 klaar zijn en zal een handig werkinstrument zijn om het gebouw beter te begrijpen en een globaal inzicht te krijgen in de gebruikte bouwmethoden en technieken. Het justitiepaleis is op technisch gebied een mooi voorbeeld van de toen heersende bouwtechnieken. Het gebouw imponeert door zijn omvang in steen. Maar achter de steen zit er een ijzeren constructie die voor het oog verscholen is. Dit gegeven is belangrijk voor de restauratie en renovatie van het gebouw.

De originele plannen werden indertijd veelvuldig gebruikt en gemanipuleerd door de aannemers bij de bouw en de aanpassingen van het gebouw. Hiervan getuigen de talrijke annotaties en correcties in potlood. Ze geven informatie over de buitengevels, de gangen en lokalen waarop bijv. de afmetingen van de stenen zijn aangeduid. De soort steen die werd gebruikt, staat ook vermeld. Daarnaast zijn de ijzerconstructies duidelijk zichtbaar zoals de zware ijzeren balken die nodig waren voor de constructie van de overkappingen en de onderbouw van de koepel. Andere plannen tonen de motieven van de steen- en marmerdecoraties van de vloeren. Tenslotte bevat het archief een vijftal plannen van 1889 met de oorspronkelijk verwarmingsinstallatie . De stookketels op steenkool waren toen opgesteld in de kelderverdieping onder de Salle des Pas Perdus.

De Regie der Gebouwen en het Algemeen Rijksarchief werken samen om deze waardevolle collectie te bewaren voor het nageslacht. De bouwplannen worden overgemaakt aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel waar ze in de beste omstandigheden (aangepaste temperatuur, luchtvochtigheid en verpakking) zullen bewaard worden. Een gedetailleerde inventaris wordt opgemaakt waarbij ook de staat waarin de plannen zich bevinden nauwkeurig wordt opgemeten. Deze inventarisatie zal toelaten om de plannen logisch te herordenen. De topstukken zullen in aanmerking komen voor digitalisering binnen het Algemeen Rijksarchief. Indien nodig kunnen bouwplannen ook vakkundig gerestaureerd worden door hun restauratieatelier.  Daar deze plannen nuttige informatie bevatten voor de renovatie en restauratie van het Justitiepaleis, werd met het Rijksarchief afgesproken dat de plannen consulteerbaar blijven tijdens de verschillende restauratie- en renovatiefases.

De samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en het Rijksarchief zet op die manier het licht op groen voor de  valorisatie van uniek archivalisch erfgoed en de ontsluiting ervan op termijn voor het grote publiek.