Regie der Gebouwen rondt dakenrenovatie af van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark

03/06/2021
Brussel
De Regie der Gebouwen zal eind juni 2021 de renovatie en restauratie afronden van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark. Het ging om een totale dakoppervlakte van maar liefst 18.485 m². In januari 2021 werd ook de renovatie opgestart van de daken van Autoworld, waarbij het gaat om een oppervlakte van meer dan 9.000 m².

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen:

"Ik ben bijzonder verheugd over de vooruitgang die is geboekt bij de renovatie van de daken van de gebouwen van het Jubelpark. Wij moeten het historisch erfgoed van de overheid, waarvan het Jubelpark deel uitmaakt, eerbiedigen. Het masterplan van 2016 bevat duidelijke ambities voor de toekomst van deze site. De werkzaamheden werden opgestart en vorderen goed. Deze vooruitgang weerspiegelt de prioriteit die wij willen geven aan zowel de symbolische waarde van sommige van onze gebouwen als onze wens om hun energieverbruik te verminderen. Bovendien kunnen wij alleen maar verheugd zijn over het feit dat deze opmerkelijke gebouwen deel uitmaken van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed.”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid:

“Het Museum voor Kunst & Geschiedenis herbergt een van de mooiste collecties van Europa. De renovatie van het dak was meer dan nodig, en vormt een nieuw begin voor het museum. De werken vormen een essentiële eerste stap om werk te kunnen maken van de renovatie van de volle 20.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte van het museum, en van het kwaliteitsvol conserveren van de omvangrijke collectie. De nieuwe dynamiek rond het museum maakt, in een ruimer kader, ook deel uit van de herontwikkeling van de site van het Jubelpark, waar we deze legislatuur verder werk van maken.”

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen:

“De renovatie en restauratie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis is een echt huzarenstukje geweest. Het museum bestaat uit een combinatie van verschillende soorten dakconstructies en dakbedekkingen, die op verschillende plaatsen doorbroken zijn door glaspartijen. Een bijkomende uitdaging is dat alles volgens de oorspronkelijke technieken en materialen moest vernieuwd worden, aangezien de gebouwen van de musea in het Jubelpark beschermd zijn als monument. Dankzij het aanbrengen van dakisolatie en het voorzien van thermisch isolerende beglazing voor de lichtstraten, zullen de musea hun energieverbruik kunnen verminderen.”

Vernieuwing van de daken in het Jubelpark in 4 fasen

De werken kaderen in de grootschalige renovatie en restauratie van de daken van de musea in het Jubelpark, die van start gingen in oktober 2018. De noodzaak van de werken drong zich op door de slechte staat van sommige daken.

Omdat het gaat om een gigantische oppervlakte, meer dan 31.000 m² in totaal ofwel 6 voetbalvelden, en de musea open blijven tijdens de werken, zijn de renovaties verspreid over 4 fasen en meerdere jaren.

visual_daken_jubelpark_0.jpg

2018-2021: Eerste en tweede fase (Museum Kunst & Geschiedenis) 

De daken van het Museum Kunst & Geschiedenis werden in twee fasen vernieuwd. De eerste fase startte in oktober 2018 en werd in september 2020 voorlopig opgeleverd. De tweede fase startte in december 2019 en zal eind juni 2021 voorlopig opgeleverd worden.

De daken van het museum bestaan uit een combinatie van een gebinte in hout, metaal en beton. Het grootste gedeelte van de daken is bekleed met zink dat op verschillende plaatsen doorbroken is door grote glaspartijen. De daken die uitgeven op de kloostertuin zijn bedekt met leien; de koepels van de bibliotheek en de rotonde hebben een loden bekleding en de kleinere, lager gelegen daken zijn bedekt met EPDM.

De werken bestonden uit:

 • het vernieuwen van de dakbedekking uit zink, leien, lood en EPDM;
 • het aanbrengen van thermische isolatie;
 • het vernieuwen van de dakkoepels;
 • het renoveren van de lichtstraten zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke uitzicht;
 • het plaatsen van zonwerende, thermische isolerende beglazing;
 • het verbeteren van de regenwaterafvoer;
 • het verwijderen van dak-elementen die niet meer in gebruik zijn (schoorstenen, ventilatiebuizen, enz.);
 • het restaureren van de deksteen uit blauwe hardsteen en herstelling van de voegen;
 • het verbeteren van de levenslijnen en ladders om de veiligheid bij onderhoudswerken te verbeteren;
 • het vernieuwen van de bliksemafleiders.

2021-2022: fase 3 (Autoworld)

De vernieuwing van de daken van Autoworld werd in januari 2021 opgestart. De werken zullen in het voorjaar van 2022 voltooid zijn.

De werken omvatten:

 • het renoveren van de verticale glaspartijen zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke uitzicht;
 • de vernieuwing van de lichtstraten met thermische isolerende beglazing;
 • de isolatie en vernieuwing van de zinken daken.

2022-2023: fase 4 (Legermuseum en Triomfboog)

In de vierde en laatste fase zullen de daken van het Legermuseum en de terrassen op de Triomfboog aan bod komen. Deze zal van start gaan begin januari 2022 en voltooid zijn in de loop van 2023.

De daken van het Legermuseum zijn ongeveer 13 jaar geleden nog gerenoveerd en daarom zullen alleen de verticale glaspartijen, de lichtstraten en de koepels vernieuwd worden. Tijdens de eerste fase werd al een proefrestauratie uitgevoerd voor de verticale glaspartijen van de Luchtvaarthal.

Bijkomend werd in 2020 ook een deel (100 m²) van de zinken dakbedekking van de Bordiauhal vernieuwd als gevolg van stormschade door de stormen Ciara en Dennis in februari 2020.

Werfzone geïnstalleerd op de Esplanade

Om de werken uit te voeren aan het dak van Autoworld werd een werfzone ingericht op de Esplanade, aan de voorgevel van het museum. In mei 2021 werd er een torenkraan geïnstalleerd, die in het najaar van 2021 verhuist naar de achterzijde van Autoworld.

Ook de zuidingang tot de Esplanade, die loopt via de Ridderschapslaan (kant Nerviërslaan), is door de werken sinds 1 februari 2021 afgesloten gedurende 1 jaar. De toegang voor het toegelaten verkeer verloopt via de noordingang van de Ridderschapslaan (kant Renaissancelaan).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: SIX bvba
Totale dakoppervlakte (4 fasen): ongeveer 31.000 m²
Duur van de werken (4 fasen): 2018-2023
Globale investering (4 fasen): ongeveer 21 miljoen euro (inclusief BTW)

 • 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
 • 47,5 % gefinancierd door Beliris

Andere projecten op de Jubelparksite

Naast de dakenrenovatie lopen er nog andere grote projecten op de Jubelparksite.

Zo wordt momenteel het lichtplan voor de zone rond de musea herzien. De bedoeling is om het aanwezige erfgoed beter in de kijker te zetten en het energieverbruik terug te dringen. Het lichtplan wordt door Beliris uitgevoerd. De totale kostprijs bedraagt ongeveer 1,6 miljoen euro inclusief btw, de Regie der Gebouwen financiert ongeveer 31% hiervan. De werken startten in het voorjaar 2020 en zouden in de zomer van 2021 voltooid zijn.

In maart 2021 werd ook gestart met de renovatie van de tentoonstellingszalen van het circuit 19de en 20ste eeuw in het Museum Kunst & Geschiedenis. De zalen worden naar hun oorspronkelijke staat gerestaureerd zoals de Wolferszaal die de Regie der Gebouwen van 2016 tot 2017 renoveerde. Het vernieuwde circuit zal de 19de en 20ste-eeuwse collectie van het museum herbergen. De werken duren ongeveer 1 jaar. De Regie der Gebouwen investeert ongeveer 2 miljoen euro (inclusief btw) in dit project.

Ten slotte gaat in juni 2021 een haalbaarheidsstudie van start, die moet resulteren in een eerste aanzet voor de masterplannen voor de binnenrestauratie en de herinrichting van het Museum Kunst & Geschiedenis en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De Regie der Gebouwen zal de studie opvolgen. De totale kostprijs van deze haalbaarheidsstudie bedraagt ongeveer 1,6 miljoen euro, inclusief btw.
Deze studie behandelt zowel het Museum Kunst & Geschiedenis als het KIK en onderzoekt wat er mogelijk en nodig is op de site om te voldoen aan de toekomstvisies van beide instellingen. De site zal worden opgemeten en er zal naar synergiën gezocht worden. Na de haalbaarheidsstudie, die voltooid zou zijn tegen juni 2022, wordt er een specifieke studie uitgevoerd per instelling om hun concrete en specifieke noden te onderzoeken.
Beide specifieke studies, zowel voor het Museum Kunst & Geschiedenis als voor het KIK, zouden lopen van juni 2022 tot oktober 2023.
Vervolgens wordt op basis van de aparte studies een masterplan voor de werken opgemaakt per instelling. Voor de werken zelf is de timing nog onduidelijk, vermits dit zal afhangen van de resultaten uit de studies.