Integriteit

De Regie der Gebouwen stimuleert en ondersteunt ethisch en deontologisch gedrag bij haar personeelsleden.

Integriteit is één van de waarden van onze organisatie en kreeg gestalte door onder meer volgende initiatieven.

Initiatieven bij de Regie

  • Een interne en externe sensibiliseringscampagne en omzendbrief over giften, geschenken, beloningen of voordelen.

"Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van onze personeelsleden te waarborgen, geldt er een verbod tot het vragen, eisen of ontvangen van giften, geschenken, beloningen of voordelen, voor henzelf of voor derden, en dat zowel tijdens de uitoefening van hun functie als daarbuiten".

  • Een opleiding over integriteit voor onze leidinggevende medewerkers door specialisten van de KU Leuven.
  • Een opleiding over werfcontrole en integriteit voor personeelsleden die werven opvolgen
  • Een interne handleiding voor de personeelsleden waarin de volgende thema's aan bod komen: voorkomen van belangenvermenging in het algemeen en bij overheidsopdrachten in het bijzonder, maar ook het cumulatieverbod en een eventuele cumulatiemachtiging.
  • De lancering van de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer.  

Inzet, samenwerking, kwaliteit en klantgerichtheid vormen de rode draad van die handleiding, die een toepassing vormt van het federaal deontologisch kader. Het doel is om professioneel om te gaan met onze klanten en opdrachtnemers.

Wilt u zich graag aansluiten?  Neem dan contact op via infodesk@regiedergebouwen.be

  • De aanstelling van Vertrouwenspersonen Integriteit (meer info
  • De invoering van een ICT-policy

Initiatieven op federaal niveau

De waarden uit dat federaal deontologisch kader zijn van toepassing op alle federale ambtenaren. Die waarden zijn: algemeen belang, professionalisme, respect, vertrouwen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze vijf waarden omvatten de twee belangrijkste hefbomen van het federale integriteitsbeleid, namelijk het algemeen belang en vertrouwen.

Het integriteitsbeleid is er in de eerste plaats op gericht het algemeen belang te beschermen door te zorgen voor een optimaal beheer van de overheidsmiddelen, met name door de uitvoering van regelingen voor de preventie van belangenconflicten en voor het melden van schendingen van het algemeen belang.

Vertrouwen is van fundamenteel belang voor het welslagen van een breed scala van overheidsmaatregelen die afhankelijk zijn van de gedragsreacties van het publiek (naleving van regels, voorschriften). De erosie van het vertrouwen is een gevaar voor de democratie, omdat het leidt tot een verlies van belangstelling en onwil bij de burgers voor de mechanismen die haar werking in stand houden, zoals het gebruik van de stembus om hun mening te uiten.

Meer info op de website van FOD BOSA

  • De Wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

Meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen kan u in alle onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid indienen bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman (meer info)