Meerjarig Investeringsplan (MIP)

Het Meerjarig Investeringsplan (MIP) omvat projecten die aangevraagd werden door de klanten als projecten die prioritair zijn voor het beheer van het patrimonium. Het gaat om de lopende en geplande projecten met een omvang van meer dan € 3 miljoen. Het MIP is opgemaakt voor een periode van 10 jaar en bevat een prognose op 20 jaar. Dit plan is evolutief en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Bij het opstellen van het MIP wordt rekening gehouden met :

  • het Nationaal Energie- en Klimaatplan. De Regie der Gebouwen wenst de energieprestaties van haar gebouwen te optimaliseren door het opstellen van een energiekadaster, het opmaken van een raamcontract voor EPB certificaten, het uitvoeren van energie-audits en het opstarten en uitvoeren van een aantal proefprojecten.
  • het verbeteren van de toegankelijkheid van de beheerde gebouwen. Hiervoor worden referentie-ambtenaren aangesteld, wordt een diagnosefiche voor de toegankelijkheid van gebouwen uitgewerkt om uiteindelijk een overheidsopdracht te lanceren om een toegankelijkheidsdiagnose van de gebouwen op te stellen. 
  • het beleid van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de detentiehuizen (link naar detentiehuis). Hiervoor worden geschikte gebouwen aangekocht, gebouwd, gerenoveerd of gehuurd. 
  • het uitvoeren van het Masterplan III Justitie – humane detentie (link naar masterplan).   De nieuwe gevangenissen en forensisch psychiatrische instellingen spelen in op een humane detentie waarbij de focus ligt op een betere re-integratie van de gedetineerden of patiënten in de samenleving.

In het MIP worden volgende projecten opgenomen:

  • de bouw- en renovatieprojecten en de aankopen van gebouwen/terreinen;
  • de eerste inrichtingswerken; 
  • de projecten gerealiseerd via een DBFM(O)-procedure. Dit is een publiek-private samenwerking waarbij een privépartner het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud (en gedeeltelijke exploitatie) van de penitentiaire inrichting voor zijn rekening neemt. De federale overheid betaalt gedurende de gehele exploitatieperiode een “beschikbaarheidsvergoeding”. De nieuwe gevangenissen worden gebouwd via zo’n DBFM(O) procedure.
  • de projecten gerealiseerd via een concessie (de bouw en de exploitatie van een bouwwerk of het beheer van een dienst).

 

Bekijk de lijst van de projecten opgenomen in het Meerjarig Investeringplan tot 2026

Bekijk de lijst van de projecten opgenomen in het Meerjarig Investeringplan vanaf 2026