Context

In 2018 werd een richtlijn betreffende energie-efficiëntie, 2018/2002/EU opgesteld. De Europese Unie verhoogt haar doelstellingen en vraagt, met de verordening 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, dat al haar lidstaten een ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) opmaken met betrekking tot de verminderingen van de broeikasgassen en bijgevolg ook het energieverbruik. 

Eind 2019, legde België zijn definitief NEKP voor aan de Europese Unie. Raadpleeg het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan

Rol van de Regie der Gebouwen

In de massa van bronnen van Belgische broeikasgasemissies, vertegenwoordigen gebouwen tussen de 30 en de 40% van het totale energieverbruik. Ze vormen dus een belangrijke variabele in de vergelijking die moet gemaakt worden om de totale uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Concreet voorziet het Belgisch NEKP dat de overheidsgebouwen van de federale regering tussen 2021 en 2030 een jaarlijkse besparing van minstens 1% op hun primaire energieverbruik realiseren evenals een CO2-vermindering van minstens 40% ten opzichte van 2015. Het NEKP legt het jaarlijks percentage voor zware renovaties vast op 3% van de vastgoedportefeuille.

De Regie der Gebouwen, die de grootste federale vastgoedbeheerder van de  federale staat is, speelt dus een cruciale rol in deze ecologische overgang.

Actieplan

 In dit kader heeft de Regie der Gebouwen zichzelf ambitieuze, maar noodzakelijke maatregelen opgelegd:

Rationalisering van de vastgoedportefeuille door bezette oppervlakten te verminderen

Het doel van deze rationalisering is de vermindering van de bezette oppervlakten met 1 miljoen m² voor een besparing van 30 kiloton CO2 per jaar, aangezien de beste energiebesparing voortvloeit uit de energie die niet verbruikt wordt.

Om dit te verwezenlijken, zijn er verschillende acties opgezet zoals de uitwerking van masterplannen, een reorganisatie die rekening houdt met de evolutie van onze gewoontes en behoeften, de verkoop van eigendommen die niet meer aangepast zijn en de verwerving van andere eigendommen die nodig zijn voor de reorganisatie en rationalisering van onze vastgoedportefeuille.

Renovatie van de oppervlakten en verbetering van de energieprestaties

Het doel is om de energieprestaties van de gebouwen in eigendom te verbeteren, met inbegrip van de technische installaties. Tegen 2040 streeft men naar een vermindering van 60.000 ton CO2 per jaar en een vermindering van het energieverbruik met 228 GWh per jaar.

Bouw van nieuwe gevangenissen

Het doel van deze actie is de vervanging van verouderde gevangenissen door nieuwe die beantwoorden aan de behoeften van detentie in humane omstandigheden en aan hoge EPB-criteria (via DBFM). De becijferde doelstelling beoogt een vermindering van 5,4 GWh en van 1,2 kTCO2 tegen 2028.

Systematische Relighting

Het doel is een systematische modernisering van de verlichtingstoestellen om de impact van de verlichting op het elektriciteitsverbruik te verminderen. De Regie der Gebouwen streeft zo naar een vermindering van 1.151 ton CO2 per jaar en een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 4.457.500 kWh per jaar tegen 2026.

Installatie van fotovoltaïsche panelen

Het doel van deze actie is de productie van hernieuwbare energie via de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op een vijfde van het beschikbaar dakoppervlak. Dit vertegenwoordigt een oppervlakte van ongeveer 42.000 m² voor een geraamde jaarlijkse productie van 6.300 MWh per jaar en een vermindering van de CO2-uitstoot met 1,64 kT per jaar.

Opzetten van pilootprojecten

De Regie der Gebouwen ontwikkelt een tiental pilootprojecten over heel België om specifieke technologieën, uitvoeringen of vereisten uit te testen.

Voorbeelden:

Noodzakelijke middelen

De ecologische transitie vraagt aanzienlijke middelen op financieel vlak en op het vlak van personeel.

Eind 2019:, berzogt de Regie der Gebouwen aan de werkgroep die het NEKP voor België coördineert (bestaande uit vertegenwoordigers van de FOD Economie en de FOD Leefmilieu) haar bijdrage aan het NEKP maar ook de noodzakelijke budgetten en personeelsbehoeften voor de uitvoering van deze acties. 

In november 2020 werd een aanvraag voor bijkomende budgetten gedaan via het Europees relanceplan. 

In het najaar van 2022 heeft de Regie der Gebouwen deelgenomen aan de “klimaattafels” die georganiseerd werden door de federale regering om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen die vastgelegd werden in het NEKP. Ze herhaalde daar haar bijkomende behoeftes aan extra budgetten en middelen om de doelstellingen die vastgesteld werden voor de Regie der Gebouwen te kunnen behalen.

Eind 2022 ontwikkelde de Regie der Gebouwen een Investeringsprogramma specifiek voor het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor 2023. Het betreft een lijst met projecten die werden ontwikkeld in het kader van het NEKP en die gefinancierd zullen worden met bijkomende budgetten afkomstig van het herstelplan van de federale regering. De lijst omvat 58 projecten voor een totaalbedrag van 9,7 miljoen euro waarvan ongeveer 4,5 miljoen voorzien is voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen.

 

Pagina geactualiseerd in juli 2023