Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de Regie der Gebouwen. In uw browser beginnen ze met ‘https://www.buildingsagency.be’, ‘https://www.regiedergebouwen.be’ of ‘https://www.regiedesbatiments.be’. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt.
 • u uw gegevens doorgeeft via een invulformulier op de website of wanneer u zich ingeschreven hebt om op de hoogte te worden gehouden via een nieuwsbrief.
   

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

De Regie der Gebouwen ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten.
 • uw vragen te beantwoorden.
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren.
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres

U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer

Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail

U schrijft zich in op de hoogte te blijven (bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, persberichten ...)

E-mail adres, gegevens over welke onderwerpen u wenst te ontvangen in de nieuwsbrieven

Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail

 

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar  uw IP-adres en dus met respect voor uw privacy. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van deze website te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

Bewaringsduur

De bewaringsduur is 13 maanden voor:

In het geval van nieuwsbrieven, tot het ogenblik waarop de aanvrager zich uitschrijft. In elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard. 

Voor cookies gelden specifieke bewaartermijnen; meer info vindt u terug op onze cookiebeleidspagina

Veiligheid

De Regie der Gebouwen waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen: dataprotection@regiedergebouwen.be.

Adres                 

Regie der Gebouwen
Interne Controle – Data Protection Officer
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel

Klachten

Als u vindt dat de Regie der Gebouwen uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@regiedergebouwen.be