Onze klanten

De klanten van de Regie der Gebouwen zijn de Belgische openbare instellingen die afhangen van de federale regering: federale overheidsdiensten, wetenschappelijke en culturele instellingen en instellingen van openbaar nut.

Daarnaast voert ze de verbintenissen uit die de federale staat is aangegaan met internationale instellingen, zoals de Europese scholen of de Raad van de Europese Unie.

Een vraag over uw gebouw?

De dienst Klantenbeheer zorgt ervoor dat elke federale klant een uniek aanspreekpunt heeft bij de Regie der Gebouwen. Elk teamlid is verantwoordelijk voor een specifieke groep van federale klanten: justitie, de federale politie, Fedasil,...

Hebt u problemen of vragen over uw werkinfrastructuur? Neem dan contact op met die persoon.

Bent u zelf die contactpersoon? Alle aanvragen moeten ingevoerd worden in het DESK-informaticaplatform van de Regie der Gebouwen.


GA NAAR DESK

UITZONDERINGEN In de volgende gevallen moet u rechtstreeks contact opnemen (niet via DESK) met de facilityverantwoordelijke van de Regie der Gebouwen van uw regio:

Onmiddellijk veiligheidsrisico

 • vallende stenen
 • losgerukt dak
 • grote overstroming
 • ...

Kleine herstellingswerken

 • gebroken ruit
 • waterinsijpeling
 • probleem met verwarmingsketel
 • ...

Diensten en informatie

 • opmaak van bestek
 • vraag om technische gegevens
 • ...

Administratief reglement

De Regie der Gebouwen heeft een administratief reglement, dat op 1 juni 2011 goedgekeurd werd door de ministerraad en dat de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Regie der Gebouwen en haar klanten vastlegt.

Op 19 april 2024 keurde de ministerraad een nieuwe handleiding klantenrelaties goed, die als doel heeft meer duidelijkheid te creëren over de verdeling tussen de Regie der Gebouwen en haar klanten van de verantwoordelijkheden en taken die horen bij het ter beschikking stellen van gebouwen en de bijhorende infrastructuur. 

Deze handleiding treedt in werking op 1 juli 2024 en vervangt vanaf dan het “Administratief reglement” van 2011 en de “Bijakte bij het Administratief reglement” van 2012. 

Tot en met 30 juni 2024 blijven het administratief reglement van 2011 en de bijakte van toepassing.

Handleiding Klantenrelaties

De handleiding bestaat uit een basistekst en 13 bijlagen. U kan hieronder de basistekst en de eerste bijlage, waarin de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Regie der Gebouwen en de klant in detail wordt beschreven, raadplegen. 

De overige documenten kunnen opgevraagd worden bij de Klantenbeheerdienst via het e-mailadres customer.management@buildingsagency.be.