Oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen

10/01/2023
Op 9 januari 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming van drie externe leden die deel zullen uitmaken van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen.

Wat is het Strategisch Comité?

Het Strategisch Comité is een permanent en gestructureerd overleg tussen de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdiensten waarvoor ze de gebouwen beheert. 

Het bestaat uit 10 leden, onder wie de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen en de voorzitters of administrateurs-generaal van enkele federale overheidsdiensten. Anderzijds maken er ook drie externe deskundigen deel van uit, waarvoor nu een oproep tot kandidaatstelling is gelanceerd.

Het Strategisch Comité geeft advies aan de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen over de huisvesting van de federale overheidsdiensten en het beheer van het vastgoed van de Belgische staat. Zo geeft ze haar input over de beheersovereenkomst, de vastgoedstrategieën, de operationele plannen, enz. 

Een mandaat van drie jaar, één keer verlengbaar

De externe leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, die één keer kan verlengd worden met nog eens drie jaar. De Federale Ministerraad, op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, benoemt de leden op basis van hun competenties op vlak van vastgoedbeheer, vastgoedfinanciering, bouwtechnieken (met inbegrip van duurzame bouwtechnieken) en facility management.

Onafhankelijkheid

Zowel tijdens als na de uitoefening van hun mandaat, mogen er geen belangenconflicten zijn of ontstaan tussen de kandidaten en de Regie der Gebouwen, een federale overheidsdienst of een instelling van openbaar nut waarvoor de Regie der Gebouwen haar opdracht uitoefent.

De hiervoor noodzakelijke maatregelen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Strategisch Comité. De kandidaat of kandidate zal bovendien een schriftelijke verklaring op erewoord moeten afleggen.

Nadat ze benoemd zijn, ontvangen de externe leden een vaste jaarlijkse vergoeding van € 3.000 bruto en een zittingsvergoeding van € 500 bruto.

Zich kandidaat stellen

De kandidaturen moeten aangetekend verstuurd worden, ten laatste dertig dagen na de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad (9 januari 2023), naar het volgende adres (de poststempel geldt als bewijs):

Regie der Gebouwen
T.a.v. Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal
Guldenvlieslaan 87/bus 2
1060 Brussel

Naast de identiteitsgegevens van de kandidaat of kandidate (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, woonplaats, beroep), moet hij of zij :

  1. toelichten over welke competenties op vlak van vastgoedbeheer, vastgoedfinanciering, bouwtechnieken (met inbegrip van duurzame bouwtechnieken) en facility management hij of zij beschikt;
  2. duidelijk omschrijven wat hem of haar motiveert om voor deze vacature te solliciteren en andere elementen aanhalen die hij of zij nuttig acht om de kandidatuur te onderbouwen.