Restauratie van de gevels

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

Gezien de omvang en de complexiteit van de gevels, wordt de restauratie in 3 fasen uitgevoerd.

In de eerste fase worden de gevel aan de kant van het Poelaertplein, met inbegrip van het peristilium en het plein dat zich voor het Justitiepaleis bevindt, en de sokkel van de koepel gerestaureerd.

De gevels aan de kant van De Wynantsstraat, de Wolstraat en de Minimenstraat, evenals de gevels aan de binnenkoeren en hellingen, worden in de volgende twee fasen aangepakt. 

Het is ook de bedoeling om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. Zo zullen bijvoorbeeld de ramen aangepast worden met het oog op duurzaam energieverbruik (thermische prestatie, warmtetransmissie).

Omdat het Justitiepaleis beschermd is als monument, wordt nauw samengewerkt met de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De restauratie van de gevels omvat de reiniging, de controle en het herstel van steenachtige materialen.

Om het oorspronkelijke uitzicht van het Justitiepaleis te behouden zullen voor het herstel of de vervanging van steenmaterialen op maat gemaakte stenen gebruikt worden die afkomstig zijn uit de originele steengroeves (hoofdzakelijk de steengroeven van Comblanchien in de Franse Bourgogne-streek en de groeven van Blauwe Hardsteen in Soignies).

Fase 1 van de gevelrestauratie: hoofdgevel en sokkel van de koepel

Fase 1 van het project bestaat uit 2 luiken:

  • de renovatie en restauratie van de hoofdgevel aan het Poelaertplein, inclusief het peristilium en het plein dat zich voor het Justitiepaleis bevindt (erekoer); 
  • de renovatie en restauratie van de gevels van de sokkel van de koepel van het Justitiepaleis.

2021-2025: Restauratie hoofdgevel

In maart 2021 ging de deelfase voor de restauratie en renovatie van de hoofdgevel van start. 

Hierbij werden eerst de stellingen aan de hoofdgevel verstevigd en aangepast aan de huidige normen. Deze stellingen werden begin de jaren 2000 geplaatst als een preventieve veiligheidsmaatregel om mogelijke vallende stenen op te vangen. Hierdoor kon de hoofdingang van het Justitiepaleis functioneel en toegankelijk blijven.

De aanpassing van de stellingen maakte het mogelijk de restauratiestudie voor de hoofdgevel en proefrestauraties uit te voeren en ook de restauratiewerken zelf. 

De restauratiestudie werd afgerond in het voorjaar van 2023. 

Het Brussels Gewest leverde op 25 april 2023 de stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van de eerste fase af.

Op 7 augustus 2023 ging de restauratie van de hoofdgevel van start. Deze werken omvatten niet alleen de restauratie van de gevel zelf, maar ook van het peristilium en het schrijnwerk. Bovendien wordt de erekoer (voorplein) heringericht en voorzien van een hekwerk naar historisch model. Ten slotte wordt een lichtplan voor het Justitiepaleis uitgewerkt. Ook de stellingen aan de sokkel van de koepel worden aangepast. 

De werken zullen ongeveer 2 jaar duren. 

Lees meer in het persbericht van 7 augustus 2023

Technische fiche

  • Oppervlakte voorgevel: ± 22.750 m²
  • Studies: PERSPECTIV architecten
  • Aannemer restauratie voorgevel en aanpassing stellingen aan de sokkel van de koepel: T.M. Artes Woudenberg nv – Artes Roegiers nv
  • Kostprijs werken aan de voorgevel en de stellingen aan de sokkel: 31,7 miljoen euro, btw inbegrepen
  • Duurtijd van de werken aan de voorgevel: 400 werkdagen (ongeveer 2 jaar)  

2022-2027: Restauratie sokkel van de koepel

In 2022 ging de deelfase voor de restauratie en renovatie van de gevels van de sokkel van de koepel van start. 

Naar analogie van de hoofdgevel, worden eerst de stellingen aangepast en een restauratiestudie en proefrestauraties uitgevoerd. 

De aanpassingswerken aan de stellingen worden uitgevoerd tijdens de restauratiewerken aan de hoofdgevel en zouden begin 2024 van start gaan. Begin 2024 worden ook de restauratiestudie en de proefrestauraties voor de gevels van de koepel opgestart. 

Alvorens de restauratiewerken zelf van start kunnen gaan, moeten de nodige vergunningen en attesten aangevraagd worden, en een aannemer aangesteld worden via een openbare aanbestedingsprocedure.

De werkzaamheden zouden in 2026 beginnen en rond eind 2027 voltooid zijn. 

Fase 2 en 3 van de gevelrestauratie

De keuze van de zones die in de tweede en in de derde fase zullen behandeld worden, is nog niet definitief vastgelegd. Op basis van de resultaten van de eerste restauratiestudies van fase 1, zal de planning van de andere twee fasen bijgewerkt worden.  

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Studiebureau restauratiestudie gevels: PERSPECTIV architecten (architectenbureau Karel Breda)
Raming totale kostprijs restauratie alle gevels: ongeveer 87 miljoen euro (incl. btw)

img_2154_0_0.jpg

Laatst gewijzigd in oktober 2023.